Selasa, 29 Juni 2010

BACAAN DZIKIR SESUDAH SHOLAT WAJIBDisunnahkan dzikir sesudah sholat wajib.

Astaghfirullah al'adzim (3x)
"Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung"

Allahumma antas-salam waminkas-salam tabarakta ya dzal jalali wal-ikram
"Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dan dari pada Mu-lah segala Kesejahteraan serta Maha Besar Kabajikan-Mu, Ya Allah Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan"

Subhanallah (33x)
"Maha Suci Allah"

Alhamdulillah (33x)
"Segala puji bagi Allah"

Allahu Akbar (33x)
"Allah Maha Besar"

Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir
"Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu"

Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi
Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum.
Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa nauum.
Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi.
Man dzal ladzii yasfa'u 'indahuu illaa bi idznih.
Ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum.
Wa laa yuhithuuna bi syai-in min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a.
Wasi'a kursyiyyuhus samaawaati wal ardha.
Wa laa yauuduhuu hif zhuhumaa wa huwal 'aliyyul 'azhiim.

"Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa idzin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (Kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung".
(QS: Al-Baqarah : 255)

Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas

Bismillahirohman nirrohim
Qul huwallaahu ahad (1)
Allaahush shamad (2)
Lam yalid wa lam yuulad (3)
Wa lam yakul-lahuu kufuwan ahad (4)

Katakanlah : "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa".
Hanya Allah-lah tempat bergantung .
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.
Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan -Nya".
(QS. Al-Ikhlas : 1-4)

Bismillahirohman nirrohim
Qul a'uudzu birabbil falaq (1)
Min syarri maa khalaq (2)
Wa min syarri ghaa-siqin idzaa waqab (3)
Wa min syarrin naffaa-tsaati fil 'uqad (4)
Wa min syarri haasidin idzaa hasad (5)

Katakanlah : "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai waktu Subuh".
Dari kejahatan makhluk-Nya.
Dan dari kejahatan waktu malam, apabila telah gelap gulita.
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dari tali.
Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila ia dengki."
(QS. Al-Falaq : 1-5)

Bismillahirohman nirrohim
Qul a'uudzu birabbin naas (1)
Malikin naas (2)
Ilaahin naas (3)
Min syarril waswaasil khannaas (4)
Alladzii yuwas-wisu fii shuduurin naas (5)
Minal jinnati wan naas (6)

Katakanlah : "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
Raja manusia".
Sembahan manusia.
Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
Dari golongan jin dan manusia.
(QS. An-Naas : 1-6)


KEUTAMAAN DAN KEKUATAN BERDZIKIR

Keutamaan berdzikir adalah Allah SWT. senantiasa mengingat hamba-hambaNya yang sedang berdzikir kepadaNya, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Apabila kita senantiasa berdzikir kepada Allah SWT., akan dapat menambah keyakinan, menanamkan keagungan Allah di hati dan kalbu, menambah taqwa, ketaatan, keimanan dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa.

Dzikir merupakan suatu amal yang dicintai Allah SWT., mengingat dan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh ketentraman batin dan dapat menyelamatkan dari bencana di dunia maupun di akhirat.

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai"
(QS. al-A'raaf[7]:205)

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku"
(QS. al-Baqarah[2]: 152)

"Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman"
(QS. al-Ahzaab [33]:41-42-43)

Tidak ada suatu kaum yang duduk dalam suatu majelis sambil berdzikir kepada Allah, pasti mereka dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat, dan diturunkan kepada mereka ketenangan dan Allah selalu ingat kepada mereka di mana mereka berada.
(HR. Muslim)

Dari Uqbah bin Amir r.a. berkata : "Rasulullah SAW. menyuruh aku membaca surat-surat perlindungan (Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas) setiap selesai sholat."
(HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Dari Abdullah bin Khubaib r.a. berkata : Kami pernah keluar pada malam hujan dan sangat gelap mencari Rasulullah agar beliau berdo'a untuk keselamatan kami, maka aku temukan beliau, lalu beliau bersabda : "Katakanlah." Aku tidak mengatakan sesuatu apapun, kemudian beliau bersabda lagi : "Katakanlah", akupun tidak mengatakan sesuatu apapun, lalu beliau bersabda lagi : "Katakanlah." Aku bertanya : "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab : "Bacalah
(Qul huwallaahu ahad dan Qul a'uudzu birabbil falaq serta Qul a'uudzu birabbin naas) ketika kamu berada di waktu petang hari dan pagi hari sebanyak tiga kali, niscaya cukup untuk melindungi kamu dari segala sesuatu [yang jahat]."
(HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i)

KEUTAMAAN & KEISTIMEWAAN AYAT KURSI

Ayat kursi merupakan ayat Al-Qur'an yang paling agung. Membacanya setiap selesai shalat wajib, menjadikan seseorang dilindungi Allah SWT. sepanjang hari.

Disunnahkan membaca ayat Kursi setiap selesai shalat wajib, pada dzikir pagi dan sore hari serta sebelum tidur (ketika berbaring di tempat tidur).

Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu, maka tidak ada yang akan menghalangi memasuki surga kecuali maut."
(HR. Ibnu Sunni)


BACAAN DZIKIR SESUDAH SHOLAT

Barangsiapa membaca tasbih (Subhanallah) pada tiap-tiap selesai sholat, sebanyak 33 kali, membaca hamdalah (Alhamdulillah) sebanyak 33 kali, dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali dan untuk menyempurnakan menjadi 100 membaca : Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir, maka diampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di laut.
(HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : "Aku berkata : "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti?" Jawab beliau Rasulullah SAW. : "Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih."
(HR. Imam Bukhari)

Barangsiapa yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dengan ikhlas, maka ia masuk surga. Ditanyakan, "Bagaimana ikhlasnya?" Rasulullah SAW. menjawab,"Yaitu menjadi penghalang kamu dari melakukan yang diharamkan oleh Allah."
(HR. Thabrani)

Rasulullah SAW. bersabda : "Barangsiapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah mengarunianya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya."
(HR. Ahmad)

Rasulullah SAW. bersabda : "Barangsiapa membiasakan beristighfar, maka Allah melapangkan kesempitannya dan memudahkan segala kesulitannya dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka."
(HR. Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan, dan amat dicintai oleh Ar-Rahman yaitu : SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI, SUBHAANALLAAHIL 'AZHIIM (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji, Maha Suci Allah Yang Maha Agung)".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : "Barangsiapa mengucapkan
SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji), sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka akan diampuni / dihapus dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih lautan."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Barangsiapa yang membaca "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir" (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 10 kali, maka pahalanya bagaikan memerdekakan empat jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Bacaan yang paling dicintai Allah SWT. ada empat, yang tidak salah engkau mulai dari mana saja, yaitu : SUBHANALLAH, WAL HAMDULILLAH, WA LA ILAHA ILLALLAH, WALLAHU AKBAR.
(HR. Muslim)

Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepadaku : Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang perbendaraan dari surga? Jawabku : "Baiklah ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda yaitu : Laa haula walaa quwwata illa billahi (Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah).
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Barangsiapa membaca "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir" (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka dia sama dengan memerdekakan sepuluh budak, dan dia dipastikan mendapat seratus kebaikan, dan akan dihapus dari padanya seratus kesalahan, serta dia akan dipelihara dari gangguan setan pada hari itu hingga petang, dan tidaklah seseorang akan mendapatkan yang lebih baik dari itu, kecuali ada seseorang yang mengamalkan lebih banyak lagi.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Ada empat perkara, barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah Yang Maha Agung. Apabila pegangan teguhnya "Laa Ilaaha Illallah". Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah", jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun."
(HR. Ad-Dailami)

Rasulullah SAW. bersabda "Sanggupkah kalian mengerjakan seribu kebajikan setiap hari? Maka bertanya salah seorang diantara yang duduk dalam mejelis kepada beliau : Bagaimana caranya kami mengerjakan seribu kebajikan setiap hari? Jawab beliau : "Bacalah tasbih (Subhanallah) 100 kali, niscaya baginya akan dicatat seribu kebajikan, atau dihapus daripadanya seribu kesalahan."
(HR. Muslim)

Dari Juwairiyah ummul mukminin r.a. : Sesungguhnya Nabi SAW. pernah keluar dari rumahnya pagi-pagi setelah selesai shalat Shubuh, sedangkan dia (Juwairiyah) masih berada di tempat shalatnya. Kemudian Nabi SAW. kembali sesudah shalat Dhuha, sedangkan Juwairiyah masih tetap duduk ditempatnya itu. Lalu beliau bertanya : "Apakah engkau tetap pada tempatmu itu sejak kutinggalkan tadi ?" Juwairiyah menjawab : "Betul". Lalu Nabi SAW. bersabda : "Sungguh sesudah darimu tadi aku hanya membaca empat kalimat sebanyak tiga kali, yang andaikata ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dalam dzikirmu semenjak pagi tadi niscaya akan seimbang. Kalimat itu ialah : Subhaanallahi wabihamdihi 'adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinata 'arsyihi, wa midaada kalimaatihi (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji sebanyak bilangan makhluk-Nya, dan sebanyak yang diridhai oleh diri-Nya, dan seberat Arsy-Nya, dan sebanyak bilangan kalimat-Nya).
(HR. Muslim)

Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan." Rasulullah SAW. berkata, "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (dzikrullah)."
(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

dzikir setelah sholat

da sebagian muslim bilamana selesai mengerjakan sholat lima waktu langsung meninggalkan tempat sholatnya lalu berdiri untuk segera kembali meneruskan kesibukan duniawinya. Mereka tidak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak membaca wirid ataupun bacaan-bacaan yang sesungguhnya dianjurkan dan dicontohkan Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam.

Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wirid-wirid) sebab sangat besar faedahnya.

Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat:

Astaghfirullaahal ‘adhiimalii waliwalidayaa wali ash-habil huquuqi ‘alayya walijamii’il mu’miniina walmukminaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-I minhum wal amwaati 3x

Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syai-in qadiirun 3x

Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika ya’uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wata’aalaita yaadzal jalaali wal ikraami.

Membaca surat Al Fatihah

Membaca ayat kursi (1:255)

Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ulul’ilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal ‘aziizul hakiimu innaddiina ‘indallaahil islaamu.

Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi’ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ‘ala kulli syai-in qadiirun

Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin.

Subhanallaah 33x

Alhamdulillaahi 33x

Allaahu Akbar 33x

Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.

Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qadiirun

Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyil ‘adhiimi

Dilanjutkan dengan doa:

Doa Setelah Sholat Fardhu 1

Allaahumma laa maani’a lima a’thaita walaa mu’thi limaa mana’ta walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfa’u dzaljaddi minkal jaddu laa ilaaha illa anta

Allaahumma shali ‘alaa sayyidina muhammadin ‘abdika warusuulikan nabiyyil ummiyi wa’alaa aalihi wa ashabihi wasallim.

Wahasbunallaahu wani’mal wakiilu walaa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘adhiimi.

Astaghfirullaahal ‘adhiima.

Doa Setelah Sholat Fardhu 2

Bismillaahirrahmaanirrahiim.Alhamdulillaahi Rabbil ‘alaamiin.

Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafi maziidahu.

Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa ‘azhiimi sulthaanika.

Allaahumma shali’alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad.

Allaahumma rabbanaa taqbbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu’anaa wa sujuudanaa wa qu’uudanaa wa tadharru’anaa wa takhasy-syu’anaa wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal ‘alaamiina.

Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunannaa minal khasiriina.

Rabbanaa wa laa tahmil ‘alaina israh kamaa hamaltahu ‘alalladziina min qablinaa.

Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba’da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.

Rabbanaghfir lanaawali waalidiinaa wa lijamii’il muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati al ahyaa-I minhum wal amwaati innaka ‘alaa kulli syai-in qadiirun.

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaabannaari.

Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa wa-‘al abraari.

Subhana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wa salaamun ‘alal mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil aalamiin.

Typed By Harris Noor Rabbasa

———————————————————————————

Doa Sesudah Shalat Wajib

Setelah shalat wajib lima kali sehari, kita melakukan dzikir dan wirid, kemudian memanjatkan doa.
Tidak ada ketentuan pasti, doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Akan tetapi, dua-dao berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya:

1. Mohon keteguhan iman di hati:

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab.

Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia.

2. Mohon kesabaran:

Rabbanaa afighh ‘alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alal-qaumil-kaafiriin.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir.

3. Mohon dimatikan dalam keadaan baik:

Rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa. Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma’al abraar. Rabbanaa wa aatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-mii’aad

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!” Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji.

4. Mohon terhindar dari siksa neraka:

Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah, wa maa lizhzhaalimiina min anshaar.

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka telah Engkau hinakan dia, dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim.

5. Mohon terjau dari godaan setan:

Wa qurrabbi a’uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa a’uudzu bika rabbii ayaahdhuruun.

Wahai Tuhan, aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya.

6. Mohon dikaruniai keturunan yang baik:

Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yuniw-waj’alnaa lil-muttaqiina imaamaa

Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa

Ingat Allah >>> Bersihkan Hati

Dzikir Asmaul Husna

Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Cara membersihkannya adalah dengan mengingat Allah [dzikrullah] ”

“ Qalbu berkarat karena dua hal yaitu lalai dan dosa. Dan pembersihnyapun dengan dua hal yaitu istighfar dan dzikrullah” [HR.Ibnu Ab’id dun ya Al-Baihaqi]

“[yaitu] Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan dzikir hati menjadi tentram.” [Ar-Ra’d : 28]

“ Karena itu ingatlah kepadaKu, niscaya Aku akan ingat kepadamu.. [Al-Baqarah : 152] “Maka apabila kamu telah selesai shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri,duduk dan di kala berbaring.”[An-Nisa:103]

“Katakanlah olehmu,” Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik).. [Al-Isra : 110]

Berbekallah untuk hari yang sudah pasti. Sesungguhnya kematian adalah muaranya manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang.. Mereka membawa bekal sedang tanganmu hampa?

Dzikir Asmaul Husna setelah sholat..

AL FATEHAH

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM. ALHAMDULILLAAHI ROBBIL `ALAMIIN. ARROHMAANIRROHIIM. MALIKI YAUMIDDIIN. IYYAAKA NA`BUDU WA IYYAKA NASTAI`IN. IHDINASSHIROOTHOL MUSTAQIIM. SHIROOTHOL LADZIINA AN `AMTA `ALAIHIM GHOIRIL MAGHDZUUBI `ALAIHIM WALADDHOOLLIIN. AAMIIN.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian seluruh alam. Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembahdan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat bukan jalannya mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

YAA ILAHI ANTA MAQSUDI WA RIDHOKA MATHLUBI A’TINI MAHABBATAKA WA BIQURBI WA BI NAFSIK WA BIMA’RIFATIK.BIROHMATIKA YAA AR HAMAR ROHIMIIN.

Ya Allah hanya Engkau yang aku tuju.. akan kupersembahkan jiwa ragaku,hidup matiku untuk beribadat padaMu. Hanya ridhoMulah yang aku nanti, aku rela lahir dan batin untuk mencari ridhoMu, hanya kedekatanMulah yang aku nantikan.

ASTAGHFIRULLAHALAZHIM .. [ISTIGHFARKAN AKAL KITA>>baca dalam hati] ASTAGHFIRULLAHALAZHIM .. [ISTIGHFARKAN HATI KITA>>baca dalam hati] ASTAGHFIRULLAHALAZHIM .. [ISTIGHFARKAN RAGA KITA>>baca dalam hati]

SUBHANALLAHI WALHAMDU LILLAHI WALA ILAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR [baca 3x]

Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah,tiada tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

LAA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL AZHIM

Tiada daya dan upaya kecuali milik Allah Yang Maha Agung

HASBIYAALLAH WA NI’MAL WAKIL NI’MAL MAULA WA NI’MAN NAZHIR Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku dan Dia sebaik-baik penolong

LAA ILAHA ILLALLAH 7X MUHAMMADUR RASULULLAH 1x

Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah

ASMAUL HUSNA

BULAN I

HARI 1 : YAA ALLAH YAA RAHMAN : MAHA PENGASIH

HARI 2 : YAA ALLAH YAA RAHIM : MAHA PENYAYANG

HARI 3 : YAA ALLAH YAA MALIK : MAHA RAJA

HARI 4 : YAA ALLAH YAA QUDUUS : MAHA SUCI

HARI 5 : YAA ALLAH YAA SALAM : MAHA SEJAHTERA

HARI 6 : YAA ALLAH YAA MUKMIN : MAHA MENJAGA KEAMANAN

HARI 7 : YAA ALLAH YAA MUHAIMIN : MAHA MEMELIHARA

dst. SELENGKAPNYA klik disini

Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan kami tidak menampilkan seluruh isi Asmaul Husna, dikarenakan untuk mempelajari ajaran Asmaul Husna harus dibawah Bimbingan Ustad pembimbing.

Untuk info lebih lengkapnya, silahkan datang ke Majlis Dzikir At-Tadzkir di Kotabumi Tangerang.

Tuntunan Dzikir At-Tadzkir oleh Bapak KH.M.Nur Gozhali.


Tanggapan

 1. Alhamdulillah saya bisa menambah ilmu lagi,
  yg masih bingung kata bulan I, II s.d bulan XV,
  sedangkan bulan hanya XII,
  mohon pencerahan.
  1 bulan = 4 minggu
  apakah khusus satu hari misal senin baca
  Ya allah ya Rahman terus menerus, atau
  apakah ada bilangan misal 100 x , 1000 x
  mohon pencerahan.
  Salam
  Fadly Ali

  Reply:
  intinya kita bljr melafashkan Asmaul Husna 1hr 1 asma.terus hingga habis.Minimal 33x stlh sholat s/d tak terbatas.
  Kalo boleh tau di kota mana anda tinggal?
  Jika ingin belajar detail kontak saya lg ya..


  • ass wr wb….pa saya setiap saya habis sholat, saya selalu membaca al jabar 1000kali,ya allah 100kali,apa boleh apa tidak itu selalu saya kerjakan,dan sholat tasbhi hampir setiap malam,sebelumnya terima kasih ass wr wb.


   • jika mas ferry membaca karena allah semata dengan ikhlas tentu lebih baik, akan tetapi bila anda melakukannnya karena berharap sesuatu dari allah jawabnya wallahualam bishowab. hanya anda dan allah yang tau.


 2. ass wr wb,

  mohon pencerahan dzikir asmaul husna. ana tinggal di batam

  wass


  • belajarlah memahami yang tersurat dan yang tersirat


 3. Ass wr wbr.

  Bapak/Ibu, mengapa asmaul husna-nya dibaca tidak berpasangan, seperti yaa rohman yaa rohim.
  Tks sebelumnya atas penjelasan yang diberikan.

  Wass wr wbr.

  Waalaikumsalam wr.wb

  Sbnrnya bukan dibaca tdk berpasangan,hanya saja sbg awal org mempelajari Asmaul Husna,dibuat semudah mungkin,jika itu dibaca terus tiap hari lama-lama jadi terbiasa dan mudah mengingatnya.

  Bahkan dzikir asmaul husna ini,membacanya bisa digabung..

  Ya awalu,Ya akhiru..
  Ya Fatah,Ya Razaq..


 4. ass wr wb

  bapak/ibu..
  terimakasih atas ilmu yg sgt bermanfaat ini..

  saya dengar sebelum membaca asmaul husna, ada bacaan yg dibaca sebagai prolognya

  saya sudah mencari kemana2 tapi belum ketemu..

  bisa tolong saya, siapa tau bapak/ibu punya bacaannya tsb.

  salam,
  valdi

  wass wr rb


  • bersholawatlah…..


 5. ass wr wb.
  makasih atas tulisannya,samoga kebaikan slulu menyertai kita smua
  amiiin..
  maaf saya membaca & mengambil beberapa artikelnya
  mohon diizinkan dan sy minta maaf ats kelancangannya.
  wass wr rb

  silahkan aja.. makin banyak yg mengambil manfaat,alhamdulilah.


 6. apa bedanya zikir asma dg membaca alquran. mohon penjelasannya y mksh.


 7. @ dana
  jika yg dimaksud zikir asmaul husna yang 99 adalah salah satu cara mengingat dan mendekatkan diri pada Allah swt, membersihkan hati dengan melafashkan asma Nya yang berjumlah 99 atau sebagian dari asmaul husna.
  membaca alquran dan sholat juga termasuk zikir, akan tetapi yang dibaca adalah firman firman Allah yang didalamnya juga terdapat asma asma Allah.
  Dalam Alquran sendiri banyak mengandung tuntunan kehidupan, bilamana kita bisa membaca, mengerti artinya (membaca) dan menjalankannya insya Allah kita dapat menempuh jalan yang lurus yang diridloi Allah swt.

  jika yang dimaksud zikir asma dalam tanda petik, yg digunakan untuk tujuan lain lain, kami tidak bisa menjelaskan diforum ini.


 8. Alhamdulillah… kita jadi tahu tentang dzikir Amaul Husna..


 9. Assalamualaikum Wr. Wb.

  Membaca artikel diatas ttg dzikir Asmaul Husnah dikatakan bahwa harus dibawah Bimbingan Ustad. Saya ingin sekali mendapatkan bimbingan tersebut tapi kendala saya adalah karena saya tinggal di luar negeri, di italia.

  Mohon saran dan pendapat Bapak/Ibu bagaimana baiknya. Terima kasih.

  Wassalamualaikum wr. wb.

  To : Lasti di Italia

  Waalaikumsalam.wr.wb..

  Alhamdulilah,jarak yg jauh tyt bukan menghalangi niat seseorang utk belajar.
  Ada ustad perwakilan dr kami yg kebetulan seseorang pilot,jd beliau sering menjangkau LN.
  InsyaAllah nanti akan sy hubungi anda jk ada jadual beliau ke Italia,spy anda bs bertemu & belajar.
  Terima kasih silahturahminya..

  Wasalamualaikum wr.wb


 10. assalamualiakum
  mau bertanya langsung ke pak ustad
  1. kidmir itu asal muasalnya dari mana?, hubungan dengan nabi ibrahim apa?
  2. kegunaan kidmir itu apa?
  3. ayah dari nabi isa siapa?
  terima kasih wassalam


 11. mhn jadwal dzikir berjamaah yang diselenggarakan. apakah ada komunitas yang dekat dengan Depok? asykuruk. Jazakumullaah khairan katsiran.


 12. Assalamualaikum wr wb
  saya mau tanya, apakah ada tempat belajar agama islam yang bapak bina di daerah cilacap, kebumen, wonogiri?karena saya dan keluarga pengen mempertebal iman dan taqwa.
  terimakasih atas perhatiannya


 13. Untuk Majlis Dzikir At-Tadzkirr di Kotabumi alamat lengkapnya dimana? Bapak KH. M. Nur Gozali hubunginya ke no brapa?


 14. saya slalu melakukan zikir asma setiap hari.d waktu magrib s/d isya.dan saya membaca 99 nama2 allah,yaitu asma ulhusna.saya mo tanya… knp kok ada hari pertama kita baca yaa allah yaa rahman,hr k 2 baca yaa allah yaa rahim,bkn’y kt hrs bc smua’y,karna asma itu kan ada 99 dan itu hrs d lakukan setiap hari.


 15. saya slalu melakukan zikir asma setiap hari.d waktu magrib s/d isya.dan saya membaca 99 nama2 allah,yaitu asma ulhusna.saya mo tanya… knp kok ada hari pertama kita baca yaa allah yaa rahman,hr k 2 baca yaa allah yaa rahim,bkn’y kt hrs bc smua’y,karna asma itu kan ada 99 dan itu hrs d lakukan setiap hari.mohon penjelasan’y.trimakasih


  • ass.
   saya akan jelas kan semampu saya
   anda termasuk yang beruntung bisa mengamalkan asmaul husna setiap abis sholat magrib, masalahnya kan tidak semua orang diberikan kelebihan seperti anda, dalam membaca, menghapal, dan waktu. untuk itu bagi kita yang masih awam soal dzikir, kita latihkan dahulu untuk merasakan dan menyelami dzikir ini. dari satu persatu, bila sudah ahli maka untuk aplikasinya terserah kepada yang akan melakukannya. disamping itu, untuk melakukan dzikir asmaul husna yang 99 itu tidak akan selesai dalam waktu cepat dengan cara kita. disamping melafazkan, mengartikan, menghayati, merasakan dan berserah diri tentunya tidak akan sanggup untuk dilakukan dengan singkat.
   bila ada salah kata mohon maaf…
   bila pak jamal masih penasaran, bapak bisa menanyakan ladi di web at-tadzkir.org, insya allah banyak ustad yang akan membantu.


   • ibu bening yg d Muliakan oleh Allah…….

    aswrwb……..
    sdh brp lama ibu mengamalkan/membaca asmaulhusna setelah magrib….?
    dan bgmn teori dlm membacanya…?

    wslm
    hormat saya,

    lathifa


   • assalamu alaikumwr wb,mbak dzikir asmul husna untk memudhkan sgala kesulitan …mhon infonya.wassalam


   • mas hasan, kita melakukan dzikir apapun atau asmaul husna tujuannya hanya untuk mencari ridlo Allah, untuk mendekatkan diri dengan Allah, bukan yang lainnya…
    kalo kemudian setelah berdzikir Allah memberikan kemudahan buat kita itu berarti jalan kita dimudahkan oleh Allah SWT.
    sebaiknya jangan melakukan sesuatu ibadah hanya untuk mengharapkan balasan atau pahala. lakukanlah dengan ihklas lillahi taala….


 16. saya tinggal di surabaya. gimana kalau bimbingannya online lewat telepon atau email saya pingin banget njalaninya, soalnya dulu pernah njalani tapi ngalami kejadian aneh2

  saya mohon banget bantuan anda


  • @ Agus di surabaya

   kami ada perwakilan untuk daerah surabaya dengan alamat dan kontak berikut :

   Contact : ust.Fahrudin 081553737575
   UD.Sinar Terang jl.Gunung Anyar Lor 116 Sby

   untuk bimbingan cak agus bisa menghubungi beliau insya allah akan dibantu dengan senang hati. acara pengajian disurabaya setiap hari sabtu malam, minggu ke tiga setiap bulannya.

   dzikir asmaul husna memang sebaiknya dilakukan dibawah bimbingan guru atau ustad. bila tidak dikawatirkan tertadi hal hal aneh. seperti kita memegang mata uang, bila tujuan kita benar maka kita mendapatkan apa yang kita harapkan, bila tujuan kita salah, maka kita akan mendapatkan sisi mata uang yang satunya, seperti yang anda alami.


 17. alhamdulillah………aku dapat yang aku inginkan dan tlng nek bisa mp3nya….saya pengen………


 18. adakah yang bisa bntu saya…………….saya waktu sholat malam merasakan hal hal aneh semua yang saya rasakan pasti mengandung unsur gaib……….apakah yang harus saya lakukan……..
  terima kasih……


  • @ sahala tanjung
   untuk konsultasi off air, bpk bisa menghubungi ustad kami yang ada di tab “majelis dzikir seluruh indonesia”
   atau tolong disebutkan posisi bpk, untuk kami sarankan ke perwakilan terdekat.


  • karena yang anda pikirkan adalah sesuatu yang ghoib, belajarlah memahami bahwa yang kita lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada allah…….


 19. alhamdulillah… dzikir dengan asmaul husna itu menyejukkan hati, membuat hati menjadi lebih tenang dan damai, membuat kita memnjadi terasa kecil dihadapan ke-agungan Allah, membuat segala kesulitan menjadi mudah, dsb…. saya sih ga ngamalin asmaul husna secara keseluruhan hanya beberapa asma saja, tp subhanallah itu saja membuat hati menjadi terasa damai dan sejuk…

  wassalam…


 20. asallamualaikum

  saya orang pemula dalam beribadah , mohon bimbingan dzikir dari awal

  terima kasih

  wassallamualaikum


  • berzikirlah sesuai dengan kemampuan anda, zikir adalah ingat kepada allah


 21. steLah sAya mengamalkan aSmaul HusNa.,.
  HatI sAya meraSa lega n Lapang. . .
  Saya Do’akN kpD umat islam. , hndakLh anda mengamalkN Asmaul Husna


 22. assalamualaikum.wr.wb,
  mohon bantuan nya, saya selalu terhalang jk mau ber buat kebaikan itu kenapa ya????????


  • karena anda selalu mengingat kebaikkan yang telah lalu


 23. paragrap diatas ada kata subhallahi dan hasbiyaallah, mengapa bukan subhanaallah dan hasbunaallah ? mhn penjelasannya


  • terima kasih atas koreksinya
   hal ini terdapat kesalahan ketik


 24. assalamu’alaikum…alhamdulillah saya sudah mengikuti pengajian dzikir ini insya alloh ilmu saya bertambah dan mudah-mudahan saya bisa seterusnya ikiut dlm pengajian ini walaupun satu bulan sekali…..

  wasalam…wr.wb


 25. Assalamu’alaikum yang akan saya tanyakan
  1. Bagaimana kalau dzikirnya hanya : Tasbih,Tahmid ,Takbir dan Tahlil,ditambah kalimat Laa haula wala kuwata illah billah ( soalnya belum hapal Asmaul Husna )/ sering lupa.
  2. kalau membacanya dalam hati
  3. bagaimana kalau dilakukan sambil berkendaran atau melakukan sesuatu ( tdk di masjid/sehabis sholat )

  Reply:
  Waalaikumslm.wr.wb
  Dzikir yg anda maksud,adlh dzikir selain Asmaul Husna yg mesti kita latih pada lisan dan hati kita setiap saat. Dzikir2 tsb semuanya baek,guna mendekatkan diri kita dan senantiasa Ingat Allah.
  Dzikir memang ada 2 mcm,yaitu lisan (yang kita ucapkan) dan dzikir qalbu (di dlm hati). Kalo dzikir lisan umumnya banyak yg melakukan stlh sholat, sdg dzikir hati seharusnya setiap saat,bisa kapan saja,dimanapun baik dlm keadaan lapang maupun sempit (mis di kendaraan,sdg bekerja,sdg dlm kesulitan).


 26. Assalamu’alikum Wr Wb

  Mau tanya dzikir Asmaul Husna untuk menyembuhkan sakit saya biar sembuh apa yah? Saya cari arti Asmaul Husna tapi ko tidak ada yah

  Terima kasih

  Reply:
  Waalaikumsalam.wr.wb

  Cobalah baca Yaa Muhaimin Yaa Salam
  Mohonlah kesembuhan saat sholat Tahajud/sholat Taubat/sholat sunnah lainnya,smoga cepat sembuh ya..


 27. kirimi saya asma’ul husnah yang 99 itu supaya saya bisa baca dengan artinya ke admin@sman2bangkalan.sch.id
  makasih, karena yang ada hanya 7 saja


 28. assalamu’alaikum. apakah berdzikir itu hrs ada hitunganya? misalkan hrs dibaca sekian x ,selama ini saya berdzikir tdk pernah saya hitung dan teman saya sering mengamalkanya setiap hari 1000x ( dgn memakai mesin hitung)
  terima kasih ata spenjelasanya
  Wassalamu’alaikum wr wb


 29. @ idabatea

  mohon tidak salah tafsir mengenai asmaul husna (dzikirnya), dzikir ini bukan untuk obat, untuk cari uang/ riski, bukan untuk pelet. dll.

  dzikir asmaul husna digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada allah, dalam segala kondisi, makanya bila kita mengalami suatu konsidi, maka dzikirnya disesuaikan. dzikirnya bukan untuk meminta minta kpd allah, tetapi lebih untuk mendekatkan diri pd allah swt.

  kalo mau penyembuhan tentunya dengan doa, meminta segala sesuatu hanya dengan berdoa kepada allah, yang diawali dengan sholat sunnah atau dzikir(mendekatkan diri pada allah), bila kita merasa dekat dengan allah, isya allah permohonan dan doa kita akan lebih mudah dikobul.

  jangan menganggap dzikir itu obat, meminta segala sesuatu pada dzikir, berharap pada hasilnya dzikir, memintalah hanya kepada allah yang maha memiliki segalanya.


 30. Assamu’alaikum. wr.wb. Seperti tafsir para ulama seandainya kita bisa menghafal asmaul husna kita akan masuk surga tanpa hisab, lalu bagaimana seandainya ada orang yg jarang berpuasa di bulan Ramadhan, jarang sholat, tidak menjalankan syariat Islam secara kaffah hanya mengandalkan menghapal asmaul husna bisa masuk surga tanpa hisab?


 31. Saya mau bertanta juga…ttg asmaul husna & fhadillanya,kalau membaca asmaul husna ini sebanyak ini bisa ini & itu apakah ada dalilnya di al-Quaran atau hadast nabi mohon penjelasannya. Syukron katsiron.


 32. ….. ASMAUL HUSNA …..

  Nama-Nama-Nya tak terhingga banyaknya.
  Yang diketahui sebanyak 99 Nama-Nya.
  Maka Asmaul Husna itulah gelarannya.
  Masuk syurga barangsiapa menghafalnya..

  Tidak semurah itu nilainya Syurga-Nya,
  Menghafal itu hendaklah dengan amalannya,
  Amalannya hendaklah dengan turutannya,
  Itu namanya patuh Arahan dan Larangan-Nya…

  Nama-Nya yg Tanzih teruntuk khas bagi-Nya.
  Nama-Nya yg Tasbih itulah pakaiannya kita,
  Setiap Nama-Nya ada lawan dan pasangannya,
  Sudah kehendak-Nya yang mengaturkan-Nya…

  Keindahan 99 Nama-Nya itu ada pengikatnya,
  Sekalong tasbih itulah diibaratkan ikatannya,
  Barangsiapa hafal dan amal akan maksodnya,
  Itulah antara jalannya menuju keSyurga-Nya…

  Peace / Salam / Damai…..


  • @ AB Husin
   terima kasih masukannya, memang seharusnya hafalan itu untuk di amalkan, untuk dijalankan dalam keseharian, bukan seperti baca resep kue tp gak pernah bikin kue, pernahkah terasa enaknya kue itu?


 33. …..ASMA’UL HUSNA / ASMA’UL ADZIM…..

  Sabdanya Allah ada 99 Nama-Nama-Nya,
  “Seratus Kurang Satu” itulah kiasannya,
  Allah sukakan yang Witir itulah maksodnya,
  Yang Witir itulah Yang Ganjil dinamakan Dia….

  Nama-Nya yang 99 itu tidak terhenti disitu saja,
  Nama-Nya yang Ke100 itu yang memegangnya,
  Menghafalnya koq masuk Syurga ganjarannya,
  Asma’ul Adzim Yang Agung itulah gelarannya…..

  Ambilkan sekalong tasbih juntaikanlah ianya,
  Sekalong tasbih itu ibarat himponan Nama-Nya,
  Apakah yang kita nampak dari butiran bijiannya?
  Ada 33, 33, 33 jadi 99 itulah biasa jawapannya….

  Tapi jangan lupa bang ada pemisah antara 33,
  Ada 2 pemisah itu nggak tahu apakah tujuannya.?
  Pemegang butiran kepalanya itu apa maknanya..??
  Atas kepala ada berjambul itu apa pula maksodnya…???

  Awal beramal mula yang senang dari Nama-Nya,
  Mula beramal butiran tasbih itulah pedomannya,
  Pertengahan amal butiran jemarimu itu gantinya,
  Akhirnya amal terhunjam dihati itu tempatnya….

  …..Wallahulam…..

  Peace / Salam / Damai…..


 34. saya tinggal di batu ceper, bisa minta alamat lengkap, contact person


 35. …..ASMA’UL HUSNA / ASMAUL ADZIM…..

  Nama-Nya Allah tidak terhingga banyaknya,
  Jika ranting-ranting dijadikan kalam penanya,
  Andaikata air lautan dijadikan tinta dakwatnya,
  Nescaya ayat-Nya tidak bisa habis kalimah-Nya…

  Ada pun Nama-Nya menyatakan “Hadrat”-Nya,
  Maksodnya kehadiran Diri-Nya dalam hati kita,
  Rupa “Mujarrad Mutlak” itu kias kezahiran-Nya
  Setiap Hadrat menzahirkan dua akan wajah-Nya…

  Wajah pertama itu disifatkan Tanzih-Nya Dia,
  Dia tidak menyerupai sesuatu itu maksodnya,
  Sifat Tanzih dirujuk kepada Allah akan Zat-Nya,
  Seperti Asma’ Al-Ahad itulah kiasan contohnya…

  Wajah kedua sifat Tasybih dinamakan Dia,
  Dimaksodkan Dia dikiaskan menyerupai kita,
  Kerana kitalah “wadah” penyata Kebesaran-Nya,
  Ibarat Al-Zahir kitalah penyata Kewujudan-Nya…

  Ibarat Al-Jabbar Dia Pemaksa dalam pilihan-Nya,
  Al-Qawi Dia Maha Kuat dan pemusnah lawan-Nya,
  Al-Mukmin Dia Pemberi tenang & aman Ruh-Nya,
  Al-Latif Dia seni pd Zat-Nya tapi nyata pd Zahir-Nya..

  Nama-Nya itu ada pasangannya dan lawannya,
  Nampaknya berlawanan tapi saling ada kaitannya,
  Ibarat Al-Jalal pasangan lawannya itulah Al-Jamal,
  Asma’ Al-Kahar pasangan lawannya itulah Al-Kamal..

  Asma’ul Husna-Nya tidak terbilang banyaknya,
  Banyaknya untuk mudah kita fahamkan Dia-Nya,
  Wujud-Nya Mutlak Esa tidak ada bilangan Zat-Nya,
  “ALLAH SWT” itulah Ilahi nama Keagungan-Nya….

  Begitulah sedikit cerita dongengannya kami. Tiba masanya kami mengundurkan diri. Salah cakap mohon dimaafi, silap tulis mohon dibuat koreksi. Maklum si-murid baru belajar mencari, agar bisa berjalan berdiri atas kakinya sendiri…..

  …..Wallahualam…..

  Peace / Salam / Damai…..


 36. assalamualaikum wr. wb setelah saya baca dan renungi baru kali ini saya bisa menemukan hasilnya. saya salah satu pembaca buku2nya baginda KH. M. NUR GHOZALI yang bertuliskan ini : kesenanganmu didunia ini adalah makan dan minum, mencari makan sebanyak 2nya, memiliki, bersenang 2. penghambaanmu kepada tubuh dan hawa nafsumu tela membuat mu melalaikan segala sesuatu yg lain. jika burung sangkar terbang dari sangkar raga ,mimpi ini akan sirna dan engkau akan menemukan dirimu sendiri dan perbuatanmu.kemudian engkau lihat satu2 nya sahabat yang engkau peluk dan kau dekap didadamu, apakah ia seuatu yang hangat dan akrab?…….apakah ia penuh dengan ular,kalajengking dan onak berbisa?……kemudian kau akan ketahui bahwa yang kau kira baik adalah neraka, dan yang kau ssangka penderitaan justru itu adalah surga. wassalam……. .anas_rikin@yahoo.com hp 081326690683


 37. Buat sdr Zakaria,akan saya jawab semampunya,didalam pemahaman attadzkir yang dimaksud hapal asmaulhusna bukanlah hafal diluar kepala,tetapi hafal dan faham arti dan maknanya serta mampu menjalankan sebagai amal perbuatan sehari-hari,contoh di dalam asma Arrahman(Yang Maha Pengasih) jika kita melantunkan dzikir asma ini kita harus berusaha untuk menjadi orang yang pengasih/tidak bakhil,atau asma Assalam(yang Maha Menyelamatkan)jika kita berdzikir asma ini berarti kita PUNYA KEWAJIBAN MENYELAMATKAN DIRI,KELUARGA SERTA LINGKUNGAN,hingga 99 asmaulhusna yang lainnya menjadi sifat kehidupan kita sehari-hari maka kita akan merasakan bagai hidup di surga karena merasa dekat dengan Allah,hingga merasa tak butuh lagi selain dari padaNya.Jika orang berdzikir asmaulhusna tidak mau shalat atautidak menjalankan syariat agama berarti dia tidak memahami asmaulhusna,apalagi jika berdzikir untuk mencari ini dan itu,supaya begini dan begitu selain dari pada mencari ridlo Allah jelas menyimpang.wassalam wr wb.


 38. Daku terbang mencari Mu
  lalu aku dipanah oleh pemanah
  cederalah dadaku
  adakah begini nasib si pencari Mu?

  Jika Engkau bertanya apakah yang daku mahu
  jawapanku hanya satu: Engkau, semata-mata Engkau.

  Selamatkan daku dari anak panah
  supaya aku terus kuat terbang kepada Mu.

  Engkau Pemilik keteguhan
  masukkan daku ke dalam benteng keteguhan Mu
  agar daku menjadi teguh
  tiada anak panah mencederakan daku.

  Janganlah sesiapa menggangu daku
  biarkan daku bersama yang ku kasih
  sehingga Dia mengizinkan
  daku menyertai kalian.


 39. Salam cinta…..

  Kalau kita melihat kedua telapak tangan kita, yang kiri tertulis 81 (angka Quran/arab), yang kanan 18..kalau dijumlah 99….kalau dikepal bentuk tangan kiri maupun kanan membentuk asma Allah….

  Apakah itu berarti bahwa kita umat manusia, terutama umat Islam indallah…telah dibekali dengan sifat2-Nya..seperti rahman, rahim, malik, qudus…dst…

  Wassalam

  Yang merindu….


  • note..
   tangan dikepal maksudnya kelima jari membuentuk tulisan ALLAH…baik yang kiri maupun yang kanan.

   Apakah dzikir asmaul-husnanya termasuk toriqoh…?


 40. Asma’ul husna merupakan cahaya dari cahaya yang lainnya…cahayanya dapat menerangi segala penjuru alam semesta…ketika orang melantunkan nama-namaNya..ketika itulah hati-hatinya menjadi tenang dan tentram..dan ketika itu pula pahala-pahala mengantarinya kepada Tuhannya…mudah2an kita semua termasuk orang-orang yang selalu ingat kepadaNya. aminnn


 41. jujur, aku prnh gbung di pgajian Attadzir di PLG. tp entah mengapa aku jd keluar.pdhal sungguh banyak manpaat yg ku dapat…apakah saya bisa bergabung lgi?tp aku malu dgn Ustad sya dlu, n saya sekarang sdah di luar kota PLG.


 42. assallamuallaikum wr wb,
  sekian lama mencari subhannallah di tunjukkan jalan
  saya baru bergabung di atadzkir di lampung dibawah bimbingan Bapak Samsu Hidayat,


 43. Saya seorang ibu rumah tangga sudah 1 tahun 5 bulan belum diberi Allah rezeki seorang anak, padahal saya udah berusaha dengan menyebut asmaul husnah, pernaha sampai 2 minggu saya sholat malam berturut – turut tapi doa saya belum dikabulkan, kata tempan saya dia pernah mencoba membaca ya Awal sehabis sholat dan dikabulkan doanya, bagai mana agar doa saya dapat cepat dikabulkan Allah,


  • Ass.wr.wb
   Ibu Irha yang disayang Allah,
   Terkadang kita manusia itu mengukur yg namanya rezeki itu kalo sesuatu itu baik,membahagiakan kita,sesuai keinginan kita. Benar/tidak?
   Padahal yg baik mnrt kita belum tentu baik mnrt Allah,boleh jd mnrt kita tdk baik ttp bagi Allah itulah yg terbaik bagi kita.
   Allah Maha Mengetahui sgala sesuatu..sedang kita tidak!
   Barangkali jk sp detik ini Ibu Irha blom dikarunia seorang anak, Allah melihat banyak sisi dr diri kita yg belum siap (mnrt Allah,bkn mnrt kita). Tugas kita hanyalah ikhtiar dan trs berdoa, jgn pernah lelah memohon..
   teruskan sgala ibadah yg selama ini ibu kerjakan.. bahkan tingkatkan.

   Nabi kita Ibrahim AS saja umur brp dikarunia putra Ismail? begitu terkabul Allah malah memintanya utk dikorbankan.
   Percayalah.. Allah memberikan sesuatu selalu tepat pd waktunya. insyaAllah..jk kita yakin Allah selalu memberikan yang terbaik,kita tdk akan pernah kecewa thd setiap ketentuanNya.. skalipun itu tdk sesuai keinginan kita.

   Wass.wr.wb


  • Allah memberikan [sesuatu] dr waktu yg Dia kehendaki, bukan di waktu yg anda kehendaki. [ demikian yg saya tahu] maaf


   • insya allah kita sependapat
    berikan yang sedikit demi sedikit sejauh ilmu yang kita ketahui
    agar semua bisa mendapatkan manfaatnya
    sukron..


 44. saya sering dzikir ALLAHU SHOMAD BOLEH GAK?


 45. mba, tolong kasih pencerahan. pa benar ada asmaul husna yang ke 100. trus pa benar yang ke 100 itu yaitu Allah. klo benar napa musti di cari2. Allah kan jelas2 Sang pemilik asmaul husna.apa manusia yang mencari cari itu ingin menyamakan dirinya dengan Allah ? klo bener bgitu ini pemikirin yang benar2 menyimpang dari kodrat. seorang makhluk yang diciptakan ingin menyamakan predikatnya dengan “Allah ” Dzat yang menciptakan dirinya.
  jangan 2 ini sama dengan pemahaman syekh siti jenar niih.


 46. ma kasih saya ikut belajar dengan membaca, mudah mudahan dapat ridhoNya, amien


 47. mba,, mohon info untuk daerah bogor kapan diadakan dzikir bersamanya? atau ada contact person yang bisa dihubungi?
  saya ingin sekali belajar.. agar lebih dekat dengan Allah..

  mohon sekali untuk infonya ya.. terimakasih


 48. #

  mba, tolong kasih pencerahan. pa benar ada asmaul husna yang ke 100. trus pa benar yang ke 100 itu yaitu Allah. klo benar napa musti di cari2. Allah kan jelas2 Sang pemilik asmaul husna.apa manusia yang mencari cari itu ingin menyamakan dirinya dengan Allah ? klo bener bgitu ini pemikirin yang benar2 menyimpang dari kodrat. seorang makhluk yang diciptakan ingin menyamakan predikatnya dengan “Allah ” Dzat yang menciptakan dirinya.
  jangan 2 ini sama dengan pemahaman syekh siti jenar niih. tolong di balas !!!


 49. “assalamualaikum wr..wb..”
  maaf saya mau tanya alamat perwakilan, di daerah pasuruan/ malang jawa timur. yang bisa memberikan membimbingan, dalam pengamalan asmaul husna
  ats balasan nya, saya ucap kan banyak terimakasi


 50. amalan yang penting ikhlas dan istiqomah apa saja jenisnya walaupun satu ayat jika terus menerus di amalkan insya Allah ada barokha dan kharomana


 51. Assalamualaikum wr wb.. pak ustaz..ingin sekali saya mempelajari dzikir asma’ Allah.. tetapi tidak tahu dimana ingin bermula dan ingin pelajari untuk lebih mendekati pada ilahi.. Ada tak wakil dari ustaz yang berada di singapore? andai kata ada, email kn pada saya..shukran..


 52. assalamualaikum..mohon tanya,ada tak perwakilan mimbingan di singapura dalam asmaul husna? shukran..

  alamat email : fadlys02@gmail.com


 53. minta teks arabnya ya?


 54. Assalamualaikum Wr Wb.. Pak Ustat… saya sekarang sedang mengamalkan ASMAUL QUSNAH, baik membaca, menghafal….setelah sholat, kdg wkt senggang….mdh2. han ALLOH ridho PAk USTAT… karena semua ibadah yang kita lakukan sematamata hanya untuk mencari RODHO ALLOH SWT…..mhn pembentulan USTAT.. untuk ASMAUL QUSNAH yg ke 48 AL-MAJID ( Yang maha mulia)….kok sama dengan yg ke 65 AL- MAJID ( yang maha mulia)……kami mhn balsanya…. matur nuwun.


 55. zikir asmaul husna gunanya untuk apa dan apa itu qitmir


 56. ass.wr.wb alhamdulillah lafal asmaul husna sy jd lbh tau.moga dng qt rajin dzikir asmaul husna,sgalanya qt diberikan kemudahan oleh ALLAH SWT.Amin wassalam


 57. kalo mau ikut majlis zikir di palembang saya sebaiknya ketemu siapa dan dimana alamatnya


 58. mau curhat guee non islam guee tertarik ma islam bole kan guee belajar


  • terima kasih telah mampir ke blog kami. suatu kehormatan bagi kami bila ada umat yang tidak seiman dengan kami sudi mau turut membaca artikel kami, pesan kami ambillah yang baik, tinggallkan yang buruk. bila ada artikel kami yang baik menurut anda bermanfaat, bacalah, bila buruk, tidak ada kewajiban bagi anda (roir) untuk melanjutkan membaca.


 59. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan DZIKRULLAH dan sebaik-baik gerak adalah Gerak DZIKRULLAH. ALLAH yg mana yg di maksud… Karena hanya orang yang kenal DIRI lah yang paham/tau akan ALLAH.
  Mohon maaf apabila ada yg tersinggung dgn posting saya.. Ini semua semata-mata hanya sbgai renungan kita saja. Terima kasih.


 60. Assalamualaikum yaa akhi wal ukhti…
  Sebaik-baik ucapan adalah ucapan DZIKRULLAH dan sebaik-baik gerak adalah Gerak DZIKRULLAH. ALLAH yg mana yg di maksud… Karena hanya orang yang kenal DIRI lah yang paham/tau akan ALLAH.
  Mohon maaf apabila ada yg tersinggung dgn posting saya.. Ini semua semata-mata hanya sbgai renungan kita saja. Terima kasih.


 61. Assalamualaikum
  Remaja Majlis Taklim Al-Istiqomah Demak memberitahukan kepada segenap kaum muslimin di sekitar Demak Kecamatan Wedung bahwa Dzikir dan Asmaul Husna yang diasuh oleh K.H Abdul Baits Muchtar diadakan setiap malam jum’at kedua. waktu setelah sholat Isya.


 62. asalamualaikum saya ijin bertanya seandainya zikir ini kita lakukan tanpa adanya bimbingan seorang guru bagaimana mas.


  • hasil dari dzikir itu seperti dua keping permukaan uang logam, kearah mana niat kita berdzikir disitulah hasilnya. satu sisi kita berdzikir bisa memperoleh sisi yang ada tulisan uang/ yang diridloi allah, disisi lainnya kita bisa mendapatkan gambar burung atau monyet/ sisi yang tidak kita harapkan (dengan hadirnya jin, setan atau mimpi mimpi aneh) tetapi kenyataannya itu yang muncul setelah kita berdzikir. karena kita tidak menghadirkan allah dihati ketika berdzikir. disinilah fungsi guru untuk membimbing dan mengarahkan kita dan mengawasinya bila ada hal hal yang tidak kita inginkan.


 63. asalamualaikum saya mohon penjelasan di setiap saya berzikir mengapa hati saya tak seirama dengan pikiran saya sehingga ketenangan belum saya dapatkan. dan apa kiatnya untuk mencapai ketenangan hati. mohon penjelasanya.


  • itu berarti pikiran mas rahmat lebih kuat dari pada hati ketika berdzikir, gunakanlah dan rasakan dalam hari setiap getaran getaran suara dzikir yang keluar dari mulut kita, berdzikirlah dengan suara lirih dan lantunkan pelan pelan, jangan terburu buru, bila kualitas dzikir yang kita harapkan, berarti bukan jumlah ratusan atau ribuan target kita, melainkan berapa lama dan mantap dzikir ini bisa kita lakukan. cukup 15 menit, 30 menit atau 1jam, jangan terlalu lama berdzikir bisa bisa kita lupa dengan dunia, duduklah bersila, badan tegap tidak loyo, kitakan mau menghadap allah….siapkan diri, kuatkan niat berdzikir. berdoalah untuk mencari riidlo allah bukan berdoa untuk memenuhi segala kekurangan kita.

   bedakan :
   * dzikir laa ilaaha illallah ; dilafaskan 10 x dalam 10 detik, 1 detik satu dzikir …dengan
   ** dzikir laa ilaaha illallah ; dilafaskan 2 x dalam 10 detik, atau dilafazkan satu kali satu nafas.

   ingat ketika nyawa kita akan dicabut, yang masih bisa berdzikir adalah hati kita bukan mulut kita.


 64. asalamualaikum saya mohon bimbingannya saya selalu melakukan zikir namun saya sangat sulit untuk mendapatkan ketenangan meskipun terkadang dalam melapatkan zikir itu saya lapaskan dengan kuat mohon penjelasanya.


 65. asalamualaikum
  saya mohon penjelasan apa sebenarnya yang membuat hati kita tersangat sukar untuk menerima dari pada nur allah masuk kedalam hati dan kalbu dan apa yang harus saya lakukan agar hati dan kalbu selalu berada dalam rasa syukur akan segala nikmat yang telah di berikan allah taala .


 66. Mohon bantuannya, adakah tempat perwakilan bimbingan asmaul husna di malaysia


  • adik dari ayah guru kami berada dimalaysia, tapi kami belum mengetahui keberadaannya, next akan kami susulkan kontaknya


 67. saya kira tidak salah melakukan sesuatu berharap kepada Allah


  • semua pengharapan hanya pada Allah semata tetapi alangkah baiknya kalo kita melakukan sesuatu ikhlas hanya karena Allah sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan Insya Allah apa yang kita inginkan diijabah. amien……….


 68. untuk kajian Asma’ul Husna nya tolong diberikan pencerahan kembali, supaya Hamba dan Tuhannya tidak ada pembatas apapun…

  terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam tulisan ini.


 69. Asalamualaikum.
  Mohon bimbingannya saya berada dalam satu lingkungan yang disitu terdapat aliran Islam yang sebenernya saya tau bahwa ajarannya itu sesuai dan ada dalam Alquran(Mohon maaf sebelumnya sanya tidak bisa menyebutkannya).Saya pernah diajak temen dan sebelumnya saya memang punya niat untuk ikut… saya diajak kerumah Kyainya,tp setelah disitu saya tidak mendapatkan pencerahan hati yang selama ini saya cari.Saya justru dipameri hal-hal yang tidak saya cari,bisa inilah,bisa itulah…..Setelah itu saya bilang dengan kepolosan saya “Maaf saya belum siap” itu untuk alasan saya biar tidak menyiggung.Tapi saya tidak jadi ikut karna saya tidak menemukan apa yang sya cari yaitu ilmu yang memberikan pencerahan hati,ketenangan jiwa,dan kebahagiaan dunia akhirat bukan ilmu kedikdayaan,ato apalah… g perlu aku sebutin…
  Setelah itu knapa saya seperti dimusui dan banyak hal-hal yang aneh yang terjadi dalam hidup saya.Tolong bimbinganya agar saya dapat jalani hidup yang wajar seperti biasanya.Tolong bantu saya mencari pencerahan hati yang selama ini saya cari.Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya mengenei Dzikir Asma Ul Husna agar saya tidak salah arah dan salah dalam penggunaannya.Terimakasih


 70. q lg patah hati nih!!! apa dengan qt membaca as-maul husna bisa jadi tenang atau gmna? mhon penjelasannya!!! n q masih sayang dy trus q hrus gmana dnk.>>>>>


 71. assalam ,,
  ada tidak perwakilanya untuk wilayah jayapura_Papua?? sya ingin belajar ttg Asmaul Husna .. mohon informasinya !! trimss .. wasalam


 72. terimakasih atas artikelnya


 73. assalamikum Wr.Wb. Kalau dzikir AsmaulnHusna tiap hari,hati kita pa bisa jadi tenang, selama ini aq jarang baca asmaul usnah,tolong kasih komentar ya


 74. Assalamualaikum…
  Saya mohon penjelasan tentang dzikir napas…
  krena selama ini saya sering mengamalkan Asmaul Husna dng menggunakan dzikir nafas, Alhamdulillah ketenangan sering saya rasakan,..saya ingin bimbingan supaya dzikir saya bisa lebih mendapat Rahmat Ilahi Rabbi…Wassalam…


 75. Asma Ul’Husna adalah
  Ya’Rajak”( Allah Yang Maha Memberi Rezeki )
  apa bl’ kt merasa atau Terasa apa’pun mkn/minum,baik terasa manis/pahit dsb”didlm terasa itulah pd diri kt’ Rezeki kt yg didpt mk’kt sebgi Insan Cpt2lah Bertsbih kepd ny’Ya’Razak Allah Yg Maha Memberi Rezeki”Conth: Biasakanlah Mengunyah makanan Ucapkanlah Nama ny”100 X kt mengunyah 100 X juga Bertasbih Ingat dgn Yg Memberi Rezeki….


 76. Assalamualaikum wr wb.
  mohon penjelasannya, apakah membaca Asma’ul Husna sesudah sholat yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya karena ingin mendapat ridlo Alloh, juga perlu guru atau ustadz pembingbing ?.
  adakah perwakilan untuk guru/pembimbing asma’ul husna di daerah Sidoarjo Jatim?
  jazzakumullah khoiron khatsiro.
  wassalam


 77. selain yg wajib, dzikir dan sholawat.. yg kan menolong manusia di akhirat
  yg ptg istiqomah (terus menerus) di semua keadaan sedih,senang,sibuk,lapang…


 78. barang siapa yg tdk berduka atas meninggalnya para ulama maka orang itu bisa dikatakan orang yg munafik dan majelis dzikir asmaul husna adalah taman dri segala taman” surga allahuma solli alla muhammad by:majelis dzikir asmaul husna pondok cabe ilir jl.talas 2 rt05 rw01Beri tanggapan

Your response: